TTT

A Teljesítménytúrázók Társasága alapszabálya

 

Általános rendelkezések
Az egyesület céljai, feladatai, tevékenysége
Az egyesület tagsága
Az egyesület szervezete
Az egyesület gazdálkodása
Egyéb vegyes rendelkezésekI. Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: Teljesítménytúrázók Társasága
 • rövidített neve: TTT
 • működési területe: országos
 • működési köre: teljesítménytúrázás, sport, környezetvédelem és természetvédelem
 • székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 16.
 • jelvénye: Az egyesület nevével szegélyezett kerékpárkerék belsejében balról és jobbról két turistabakancsnyom, valamint alul jobb oldalon egy kétlapátos evező, baloldalon egy pár síléc. A jelvény alul 1991 évszámot tartalmaz.
 • bélyegzője: A jelvénnyel azonos grafikájú.
 • alapításának éve: 1995.
2. A TTT önálló jogi személy. Tevékenységét és működését az egyesülési törvény, a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki.
3. A TTT nem tagja sem országos, sem regionális szövetségeknek, tevékenységét ezektől független egyesületként fejti ki. A TTT kapcsolatot tart és együttműködik az említett szövetségekkel és hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel.
II. Az egyesület céljai, feladatai, tevékenysége
A. Az egyesület céljai
4. A természetben való sportos, aktív túrázás népszerűsítése, a teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diák korosztályok számára a teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív elősegítése.
5. A teljesítménytúrázók igényeinek, elvárásainak kielégítése és érdekképviselete.
B. Az egyesület feladatai
6. A TTT részt vesz teljesítménytúrák szervezésében és lebonyolításában, koordinálja a teljesítménytúrázást folytató tagjai ezirányú tevékenységét; népszerűsíti a teljesítménytúrázást; részt vesz az országos sportszervezetek tevékenységében; képviseli tagjai érdekeit.
7. Gondoskodik a tagok tagsági jogviszonyának érvényesítéséről és igazolásáról.
8. Természetszeretetre, honismeretre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára neveli tagjait.
9. Támogatja az ifjúsági és diák korosztály teljesítménytúrázó tevékenységét.
10. A teljesítménytúrázással kapcsolatban reklám és propaganda tevékenységet fejt ki.
11. Kezdeményezi, fenntartja és bővíti tagjai kedvezménykörét.
12. Elősegíti tagjai rendszeres klubtevékenységét.
C. Az egyesület szakmai tevékenysége
13. A teljesítménytúrázók érdekeit képviseli. Kikéri tagjai véleményét a megrendezett teljesítménytúrákról. A véleményeket és a felmerült javaslatokat továbbítja a rendezőknek.
14. Információt ad minden egyéni érdeklődőknek, hazai újságoknak, információt cserél más hasonló tevékenységet kifejtő külföldi, országos, regionális és helyi szövetségekkel, egyesületekkel, társaságokkal és klubokkal.
15. Összegyűjti a hazai teljesítménytúrák aktuális kiírásait, a rendezők és a résztvevők segítségével a hazánkban eddig megrendezett teljesítménytúrák anyagát és dokumentációját.
16. Évenként eseménynaptárt állít össze és ad ki a tervezett teljesítménytúrákról.
17. Évente tájékoztatót állít össze az előző évben megrendezett teljesítménytúrákról.
18. Egyéb, a társaság által igényelt túrákat szervez (vándorlások, kalandturizmus)
19. Kezdeményezi a különböző ágazatokban (gyalogos, kerékpáros, vízi, sí) megrendezendő teljesítménytúrák, valamint a kombinált teljesítménytúrák bővítését.
20. A klubnapokon lehetőséget ad az egyes túrázóknak az éppen esedékes teljesítménytúrán résztvevő alkalmi csoportok kialakítására. A tagokkal megismerteti a kedvezményes utazási lehetőségeket.
21. A klubnapokon előadásokat szervez.
22. Részt vesz turistatérképek szerkesztésében, helyszínelésben és terjesztésében. Térképtárat hoz létre a hazai turista és tájfutó térképekből.
23. Részt vesz a jelzett turistaút-hálózat fenntartásában, közreműködik új jelzett turistautak létrehozásában.
24. Részt vesz a teljesítménytúrák és a jelzett turistautak hosszának fokozatos, tájegységenkénti, hitelesített mérőkerékkel történő lemérésében. A mért értékeket publikálja.
III. Az egyesület tagsága
25. Az egyesület rendes tagja lehet bármely olyan természetes személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, egyetért az egyesület célkitűzéseivel, erkölcsileg és anyagilag támogatja azt, az egyesület adatlapját kitöltve visszajuttatja az egyesület címére és befizeti a tagdíjat.
26. Az egyesület tagjai a TTT-hez kapcsolódhatnak:
 • természetes személyként közvetlenül (egyénileg)
 • tagszervezet (csoport ill. osztály) által
  (Csoport: az egyesület 5-19 tagját tömörítő szervezet. Osztály: az egyesület legalább 20 tagját tömörítő szervezet.)
27. Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, erkölcsileg és anyagilag támogatja azt.
28. A TTT tiszteletbeli tagjaivá választhatók azok a természetes személyek, akik az egyesület tevékenységi körében jeles eredményekkel rendelkeznek; valamint vállalják az egyesület erkölcsi támogatását és tevékenységének elősegítését.
29. A rendes tag jogai:
 • az egyesület bármely szervébe választható és az egyesület bármely szervébe választhat;
 • a TTT tevékenységében és rendezvényein való részvétel;
 • véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;
 • a tárgyévre érvényesített tagsági igazolvány alapján a mindenkori egyéni kedvezmények, szolgáltatások igénybevétele.
30. A rendes tag kötelezettségei:
 • az egyesületi célok megvalósításának, a TTT tevékenységének elősegítése;
 • az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok végrehajtása;
 • az alapszabály és más egyesületi szabályok betartása;
 • a közgyűlés által évente megállapított differenciált összegű tagdíj befizetése;
31. A pártoló tag jogai:
 • a TTT rendezvényein való részvétel;
 • véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;
 • a tárgyévre érvényesített pártoló tagsági igazolvány alapján a pártoló tagok egyéni kedvezményeinek, az egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.
32. A pártoló tag kötelezettségei:
 • az egyesület erkölcsi támogatása,
 • alapszabályszerű magatartás tanúsítása,
 • a közgyűlés által évente megállapított pártoló tagdíj befizetése.
33. A tagszervezet jogai:
 • tagjainak érdekképviselete,
 • teljesítménytúrák és egyéb sportesemények szervezése, illetve rendezése,
 • egyesületi tagság feltüntetése,
 • mindenkori csoportos kedvezmények és szolgáltatások igénybevétele.
34. A tagszervezet kötelezettségei:
 • az egyesületi célok megvalósításának, a TTT tevékenységének elősegítése,
 • az egyesületi alapszabály és más szabályzatok betartása, tagjaikkal való betartatatása
 • az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok betartása, végrehajtása, tagjaikkal történő végrehajtatása,
 • tagjai tevékenységének elősegítése,
35. A tiszteletbeli tag jogai:
 • az egyesület bármely szervébe választható és az egyesület bármely szervébe választhat;
 • a TTT tevékenységében és rendezvényein való részvétel;
 • véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;
 • a tiszteletbeli tagsági igazolvány alapján a mindenkori egyéni kedvezmények, szolgáltatások igénybevétele.
36. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
 • az egyesületi célok megvalósításának, a TTT tevékenységének elősegítése;
 • az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok végrehajtása;
 • az alapszabály és más egyesületi szabályok betartása.
37. Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes. Az egyesület rendes, pártoló és tagszervezeti tagság a belépéssel, a tiszteletbeli tagság a megválasztással keletkezik. A belépési és a kilépési nyilatkozatokat az elnökséghez kell intézni, a tagfelvételről az elnökség dönt. A tagszervezet belépése esetén a nyilatkozatokat csoportosan kell megtenni.
38. A tagsági jogviszony megszűnik: a tag halálával, az egyesület feloszlásával, a tag, illetve a tagszervezet kilépésével, az éves tagdíjfizetés elmulasztásával, fegyelmi büntetésként való kizárásával. Az egyesületből kizárható az a tag, illetve tagszervezet aki (amely) megsérti az alapszabályban foglaltakat, az egyesület céljaival össze nem férő tevékenységet folytat, az egyesület működését veszélyezteti. Az elnökség határoz a kizárásról, de a közgyűlés törli a tagot, illetve a tagszervezetet.
IV. Az egyesület szervezete
A. A közgyűlés
39. A TTT legfelsőbb szerve a közgyűlés. Az egyesület évente közgyűlést tart, melynek összehívásáról az elnökség gondoskodik. A rendes közgyűlést évente egy alkalommal kell megrendezni.
40. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az alábbi három eset bármelyikének fennállása esetén:
 • ha a tagság egyharmada kéri,
 • ha az elnökség kezdeményezi az ok és a cél megjelölésével,
 • ha a bíróság ezt elrendeli.
41. Az egyesületi közgyűlés az egyéni tagok és a tagszervezeti küldöttek összessége. Szavazati joggal kizárólag az egyéni tagok és a tagszervezeti tagok illetve a küldöttek (képviselők) rendelkeznek.
42. A közgyűlésen az egyéni tagok és a képviselők 1-1 szavazattal rendelkeznek.

Csoport illetve osztály esetén minden befejezett 5 fő után 1-1 küldött (képviselő) állítható. A küldöttek szavazatai nem vonhatók össze.

43. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon szabályszerű összehívását követően a tagok és a tagszervezetek képviselői több mint 50%-a megjelent. A határozatképtelenség miatt másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirend kérdéseiben a megjelentek szavazati képességére tekintet nélkül határozatképes.
44. A közgyűlés napirendjét a TTT elnöksége, a tagok és a tagszervezeti küldöttek javaslatai alapján maga a közgyűlés állapítja meg. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket a rendes közgyűlés napirendjébe kell felvenni.
45. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
 • az alapszabály, valamint a TTT további, jelentős szabályzatainak megállapítása, elfogadása és módosítása,
 • a nemzetközi szervezetekbe való belépés elhatározása,
 • az elnökség tagjainak, a tisztségviselőknek és számvizsgálóknak a megválasztása és beszámoltatása,
 • az elnökség beszámolójának megvitatása és jóváhagyása,
 • az elnökség határozatainak megváltoztatása,
 • a tagdíj összegének a megállapítása,
 • az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló megvitatása és jóváhagyása,
 • a TTT folyó évi költségvetésének elfogadása,
 • a TTT más szervezettel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának kimondása,
 • a TTT tiszteletbeli tagjainak megválasztása,
 • a TTT szerveinek határozatai, döntései ellen írásban benyújtott fellebbezések elbírálása,
 • mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.
46. A közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben a megjelent tagok és tagszervezeti küldöttek általában nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással, szavazati képességükre nézve egyszerű szavazati többséggel döntenek. Minősített többségű (kétharmados) döntés szükséges az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak megállapításához, elfogadásához, és módosításához; az egyesület folyó évi költségvetésének az elfogadásához; az egyesület beolvadásának illetve feloszlásának kimondásához.
47. A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a TTT elnöke, titkára, jegyzőkönyvvezetője és az e célra megválasztott két egyesületi tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet valamennyi tagszervezetnek meg kell küldeni, abba a TTT bármely tagja jogosult betekinteni.
48. A TTT közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés egy-egy napirendi pont erejéig korlátozhatja.
B. Az elnökség
49. Az elnökség az egyesület 5 (öt) tagú állandó képviselő szerve, amelyet saját tagjaiból titkos szavazással választott. Tagjai a következők:
 • elnök
 • alelnök
 • titkár
 • két elnökségi tag
50. Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban irányítja a TTT tevékenységét. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével az egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult. Határozatairól, döntéseiről köteles az érintetteket 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni.
51. Az elnökség szükség szerint, de legalább 3 havonta ülésezik. Megbízása két évre szól. Az elnökségi tagság megszűnik a tag halálával, lemondásával, az elnökség tevékenységétől legalább egy éven át történő folyamatos távolmaradással, a tagsági jogviszony megszűnésével, valamint a közgyűlés határozatával.
52. Az elnökség határozatképes, ha a határozathozatalnál több mint fele létszámban jelen van. Határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
53. Az elnökség állandó feladatai a következők;
 • az egyesület alapszabályszerű működésének szervezése, irányítása és ellenőrzése,
 • az éves költségvetési terv részleteinek kidolgozása, a tervezet jóváhagyása, a költségvetés megvalósításának szervezése,
 • nemzetközi kapcsolatok szervezése,
 • szerződések, megállapodások megkötése,
 • két közgyűlés között megüresedett tisztségekre tisztségviselők kooptálása, akik megbízatása a következő közgyűlésig tart.
54. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és az elnökség két tagja hitelesítenek. A jegyzőkönyvbe utólag bármelyik egyesületi tag jogosult betekinteni.
55. Az elnök az egyesület vezető tisztségviselője. Az egyesületet teljes körűen képviseli. Felelősséget visel az egyesület folyamatos működésének személyi, tárgyi és anyagi feltételei felett. Elnököl az egyesület közgyűlésein és elnökségi ülésein. Ellátja a közgyűlés, és az elnökség által rábízott feladatokat. Az elnök tevékenységét társadalmi megbízásban látja el.
56. Az egyesület alelnöke az elnökség tagja. Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, továbbá ellátja a közgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat. Az alelnök feladatait társadalmi megbízatásban látja el.
57. Az egyesület titkára az elnökség tagja. A titkár feladatait az elnökség határozza meg.
C. Az ellenőrző bizottság
58. A TTT ellenőrző bizottságát a közgyűlés választja meg. Az ellenőrző bizottság 3 (három) tagból áll. A tagok maguk közül egy elnököt választanak. A bizottság tevékenységéért kizárólag a közgyűlésnek felelős. Feladataikat társadalmi megbízásban látják el.
59. A számvizsgálók gondoskodnak az egyesület jogszerű gazdálkodási ellenőrzéséről. Ennek érdekében az egyesület könyveit, iratait bármikor megtekinthetik, megállapításaikat a rendes közgyűlésen, valamint ha annak szükségét látják az elnökség ülésein jelentik. Indokolt esetben közvetlenül az egyesület pénzügyi felügyeletét ellátó szervhez fordulhatnak. Időszakosan ellenőrzik az egyesület alapszabályszerű működését.
60. Számvizsgáló nem lehet az, aki büntetett előéletű, az egyesület elnökségének tagja, az egyesület alkalmazottja, az egyesületen belül gazdasági feladatokat lát el.
V. Az egyesület gazdálkodása
61. Az egyesület céljai elérése érdekében a 114/1992 /VII. 23./ Kormányrendelet alapján önálló gazdálkodó tevékenységet folytat.
62. A TTT a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel; tagjai, illetve tagszervezetei saját vagyonukkal nem felelnek. A TTT gazdálkodásának részletes szabályait saját gazdálkodási szabályzata állapítja meg.
63. TTT fő bevételei a következők:
 • tagsági díjak,
 • természetes és jogi személyek támogatásai,
 • rendezvény, jogdíj, reklám bevételek,
 • állami támogatás,
 • egyéb bevételek.
64. A TTT vagyonának fő forrásai a következők:
 • készpénz illetve arra szóló követelés,
 • értékpapír, részvény,
 • ingó és ingatlan vagyon.
65. A TTT fő kiadásai a következők:
 • az egyesület működési költsége,
 • a tagság támogatása,
 • személyi kifizetések,
 • rendezvények és az eseménynaptár kiadásai.
VI. Egyéb vegyes rendelkezések
66. Az egyesület tagja mindazon céljai megvalósítását elősegítő, hazai és külföldi, illetve nemzetközi szervezetnek, melyekbe való belépésről az egyesület közgyűlése előzetes vagy utólagos (jóváhagyó) határozat formájában dönt. A tagsági viszony az annak megszűnéséről határozó közgyűlés évének végéig áll fenn. A belépéssel illetve kilépéssel kapcsolatos intézkedésekre kizárólag az egyesület tisztségviselői jogosultak. Az osztályok jogosultak az említett szervezetek (küldött) közgyűléseire a TTT küldött kerete terhére, létszámarányosan önálló küldötteket állítani.
67. Az egyesület az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapszabályszerű kérdéseket a SZMSZ, a gazdálkodásra vonatkozó előírásokat és útmutatásokat a Gazdálkodási Szabályzatban határozza meg. A fenti szabályzatokban foglaltak nem lehetnek ellentétben az alapszabállyal.
68. A TTT megszűnése a következő módokon lehetséges:
 • feloszlásának közgyűlés által történő kimondásával (feloszlás)
 • más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesüléssel (beolvadás)
 • bíróság által elrendelt feloszlatással (feloszlatás)
 • megszűnésének bíróság által történő megállapításával.
69. A TTT megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról saját közgyűlése rendelkezik. Ilyen rendelkezés hiányában a vagyon a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, amit teljesítménytúrázó célokra kell fordítani.A Teljesítménytúrázók Társasága honlapja